28,10,0,50,1
600,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Powered By Creative Image Slider

prac diag2

prac rtg2

 

 

por gastro2

prac lab2

 prac bakt2